Olymp Trade กฎระเบียบในการดำเนินการที่มิใช่การซื้อขายและนโยบาย KYC AML

Olymp Trade กฎระเบียบในการดำเนินการที่มิใช่การซื้อขายและนโยบาย KYC AML

1.1. Olymp Trade กฎระเบียบในการดำเนินการที่มิใช่การซื้อขายและนโยบาย KYC AML กฎระเบียบนี้พัฒนามาเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของ FATF (Financial Action Task Force – คณะทำงานเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน) ที่มุ่งเป้าไปที่การต่อสู้กับการละเมิดทางการเงิน เพื่อตรวจหาและป้องกันการละเมิดทางกฎหมาย และเพื่อตอกย้ำการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการก่อคดีอาญาอย่างถูกกฎหมาย(การฟอกเงิน)หรือการให้การสนับสนุนทางการเงินกับการก่อการร้ายและกำหนดขั้นตอนสำหรับการโอนเงินไป/ออกจากบัญชีลูกค้าและดำเนินการที่มิใช่การซื้อขายอื่น ๆ กฎระเบียบนี้บังคับใช้กับบริษัทและคู่ค้าทั้งหมดของบริษัท รวมถึงตัวแทนชำระเงินด้วย

1.2. ลูกค้ารับประกันที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ความเป็นเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมายและสิทธิ์ในการใช้เงินที่โอนโดยลูกค้าไปยังบัญชีของบริษัท

1.3. ลูกค้าเป็นผู้รับภาระผูกพันดังต่อไปนี้:
1.3.1. เพื่อปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางกฎหมาย โดยเฉพาะบทบัญญัติระหว่างประเทศที่มุ่งเป้าไปที่การป้องกันการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย การทุจริตทางการเงิน การฟอกเงิน และการก่อคดีอาญาอย่างถูกกฎหมาย
1.3.2. เพื่อหลีกเลี่ยงการสมรู้ร่วมคิดในกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายและการดำเนินการอื่นใดที่ผิดกฎหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม
1.3.3. เพื่อหลีกเลี่ยงความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมในการทุจริตทางการเงินและการดำเนินการอื่นใดที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและบรรทัดฐานทางกฎหมาย
1.3.4. เพื่อหลีกเลี่ยงในกิจกรรมที่ทำโดยใช้บริการของบริษัท การกระทำใดก็ตามของบริษัทที่สามารถส่งผลไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกับการป้องกันการฟอกเงินและการก่อคดีอาญาอย่างถูกกฎหมาย

1.4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสืบสวนลักษณะของการดำเนินการที่มิใช่การซื้อขายที่น่าสงสัยที่ระบุในส่วนที่ 2 ของกฎระเบียบนี้และเพื่อระงับธุรกรรมดังกล่าวจนกว่าจะทราบเหตุผลของธุรกรรมดังกล่าวและการสืบสวนเสร็จสิ้น

1.5. ในระหว่างการตรวจสอบตามกฎระเบียบนี้ บริษัทมีสิทธิ์ในการร้องขอการระบุตัวตนของลูกค้า (หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ใบขับขี่ ฯลฯ) เอกสารที่พิสูจน์ที่อยู่อาศัย การชำระเงินหรือเอกสารอื่นใด และบัตรธนาคารที่ยืนยันความเป็นเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมายและที่มาของเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งเอกสารที่พิสูจน์ฐานะทางการเงินของลูกค้า

1.6. หากพบการดำเนินการที่มิใช่การซื้อขายที่น่าสงสัย บริษัทมีสิทธิ์ในการ:
• ปฏิเสธการดำเนินการธุรกรรมดังกล่าว
• จำกัดการถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้าโดยวิธีการใดก็ตามด้วยดุลพินิจของบริษัท
• คืนเงินที่ได้ฝากเข้ามาจากบัญชีของลูกค้าโดยใช้รายละเอียดของบัญชีของลูกค้าที่ได้ฝากเข้าไป
• ปิดบัญชีของลูกค้าและปฏิเสธการจัดหาบริการให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติม
• หักค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่มิใช่การซื้อขายที่น่าสงสัยจากบัญชีของลูกค้า
• ปิดสถานะเปิดของลูกค้าที่มีผลลัพธ์ทางการเงินที่แน่นอน
• หักโบนัสที่ให้แก่ลูกค้าออกจากบัญชีของลูกค้า
• ปิดกั้นธุรกรรมทั้งหมดในเทอร์มินอลซื้อขาย
• ยุติความสัมพันธ์ทุกอย่างกับลูกค้า
รายการนี้มิใช่โดยละเอียดถี่ถ้วนและสามารถเพิ่มเติมได้ตามดุลพินิจของบริษัท

1.7. การปฏิเสธที่จะดำเนินการที่น่าสงสัยที่มิใช่การซื้อขายรวมทั้งการยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าเนื่องจากบริษัทได้ตรวจพบการดำเนินการที่น่าสงสัยที่มิใช่การซื้อขายนั้นมิได้เป็นสาเหตุแห่งการรับผิดทางแพ่งของบริษัทต่อการมิได้บรรลุภาระผูกพันภายใต้เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

1.8. บริษัทมีสิทธิ์ปิดบัญชีของลูกค้าหากลูกค้ามิได้ทำธุรกรรมใด ๆ ในบัญชีของลูกค้าเป็นเวลาสิบสอง (12) เดือนติดต่อกันและไม่มีเงินอยู่ในบัญชี

1.9. กฎระเบียบนี้เป็นสาธารณะและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่กระทำระหว่างบริษัทกับลูกค้า เนื้อหาของกฎระเบียบนี้จะถูกเปิดเผยโดยปราศจากข้อจำกัดใด ๆ ตามคำร้องขอของบุคคลใดก็ตามที่สนใจ

1.10. หากบทบัญญัติใด ๆ ของกฎระเบียบนี้ขัดแย้งกับบางบทบัญญัติของสัญญาและกฎระเบียบที่ตามมาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่มิใช่การซื้อขาย บทบัญญัติของกฎระเบียบนี้จะมีผลเหนือกว่า ข้อเท็จจริงนี้จะไม่ส่งผลให้บทบัญญัติอื่น ๆ ของเอกสารนี้ที่ได้กล่าวมาแล้วไม่ถูกต้อง

2.1. การดำเนินการที่มิใช่การซื้อขายนั้นบริษัทอาจถือว่าน่าสงสัยได้ในกรณีดังต่อไปนี้:
• บริษัทได้ตรวจพบการโอนส่วนเกิน(ฝากเข้าไปยังบัญชีของลูกค้า ถอนออกจากบัญชีของลูกค้า)โดยไม่ได้ทำการซื้อขายในบัญชีซื้อขาย
• บริษัทได้ตรวจพบลักษณะที่ผิดปกติของธุรกรรมที่ปราศจากเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ที่ชัดเจนหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายที่ชัดเจน
• บริษัทได้ค้นพบสถานการณ์ที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมได้มุ่งเป้าไปที่การก่อคดีอาญาอย่างถูกกฎหมาย(การฟอกเงิน)หรือการให้การสนับสนุนทางการเงินกับการก่อการร้าย
• ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยบริษัท ลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลในการระบุตัวตนได้ โดยที่ข้อมูลเชื่อถือไม่ได้และ/หรือไม่สามารถติดต่อลูกค้าโดยใช้ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ได้
• ลูกค้ายังไม่ได้ให้ข้อมูลในการระบุผู้รับผลประโยชน์ เช่น บุคคลที่ลูกค้าให้ดำเนินการด้านผลประโยชน์ให้ (โดยเฉพาะภายใต้สัญญาตัวแทน โฉนด สัญญานายหน้า และสัญญาการไว้วางใจให้บริหารเวลาที่ดำเนินการที่มิใช่การซื้อขาย)
• การยื่นเอกสารเท็จหรือไม่ถูกต้องและเอกสารที่มีคุณภาพต่ำ (ขาวดำ อ่านไม่ออก)
• ลูกค้ายังไม่ได้ให้ข้อมูลในการระบุผู้รับผลประโยชน์(ผู้รับผลประโยชน์สุดท้าย) เช่น บุคคลที่ลูกค้าให้ดำเนินการด้านผลประโยชน์ให้ (โดยเฉพาะภายใต้สัญญาตัวแทน โฉนด สัญญานายหน้า และสัญญาการไว้วางใจให้บริหารเวลาที่ดำเนินการที่มิใช่การซื้อขาย) ตามคำร้องขอของบริษัท
• ลูกค้ายังไม่ได้ให้ข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่บริษัทร้องขอ รวมถึงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของลูกค้า

2.2. หลักเกณฑ์ในการตรวจหาและบ่งชี้ธุรกรรมที่น่าสงสัยที่ระบุไว้ในกฎระเบียบส่วนนี้มิใช่เป็นพันธะที่บังคับหรือโดยละเอียดถี่ถ้วน การดำเนินการที่มิใช่การซื้อขายนั้นบริษัทอาจถือว่าน่าสงสัยได้บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ลักษณะของธุรกรรมและส่วนประกอบ สถานการณ์แวดล้อมและการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือตัวแทน ถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักเกณฑ์หรือตัวบ่งชี้ใดอย่างเป็นทางการที่ระบุในส่วนนี้ของกฎระเบียบก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวจะตรวจสอบบนพื้นฐานของการประเมินของบริษัทเป็นรายหัวข้อด้วยวิธีการวิเคราะห์การดำเนินการที่มิใช่การซื้อขายประจำวัน

2.3. เมื่อตรวจพบการดำเนินการที่มิใช่การซื้อขายที่น่าสงสัย บริษัทจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะทำประการใดต่อไปในเรื่องของลูกค้าและการดำเนินการซื้อขายและที่มิใช่การซื้อขายของลูกค้า

3.1. ลูกค้าสามารถโอนเงินไปยังบัญชีของลูกค้าได้ตลอดเวลาในสกุลเงินใดก็ได้ที่บริษัทยอมรับในประเทศที่ลูกค้าดำเนินการที่มิใช่การซื้อขายให้เสร็จสิ้น เงินของลูกค้าจะเก็บรักษาในบัญชีของบริษัท รวมถึงในบัญชีเพื่อลูกค้าที่เปิดในชื่อของบริษัทสำหรับเก็บรักษาเงินของลูกค้าแยกออกจากเงินของบริษัท บริษัททำการชำระเงินและส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงินทั้งหมดบนช่องสื่อสารที่เข้ารหัสไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยอุตสาหกรรมในการชำระเงินและตามความต้องการของระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ ตามคำแนะนำของ สภามาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของการใช้บัตรชำระเงิน (Payment Card Industry Security Standards Council) รายละเอียดบัตรของลูกค้าจะได้รับการปกป้องโดยใช้การเข้ารหัสในทรานสปอร์ตเลเยอร์ — TLS 1.2 และแอปพลิเคชั่นเลเยอร์ด้วยขั้นตอนวิธี AES และคีย์ที่มีความยาว 256 บิต

3.2. ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินไป/ออกจากบัญชีของลูกค้านั้นกำกับดูแลโดยกฎระเบียบนี้

3.3. ตัวลูกค้าเองเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการชำระเงินที่ตนได้ทำ หากรายละเอียดทางธนาคารของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป เมื่อรายละเอียดใหม่เผยแพร่ในเทอร์มินอลซื้อขายแล้วตัวลูกค้าเองเป็นผู้รับผิดชอบต่อการชำระเงินที่ทำโดยใช้รายละเอียดเก่า

3.4. แต่ละการดำเนินการที่มิใช่การซื้อขายของลูกค้าจะต้องกรอกยืนยันในส่วนต่าง ๆ ของเทอร์มินอลซื้อขาย ลูกค้ารับผิดชอบในการเฝ้าสังเกตการณ์ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลของการดำเนินการที่มิใช่การซื้อขายที่ตนได้กระทำและจำนวนเงินของยอดบัญชีของตนในแต่ละวัน ลูกค้ายังต้องเฝ้าสังเกตการณ์ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลที่แสดงในส่วนที่เกี่ยวข้องของเทอร์มินอลซื้อขายอีกด้วย หากลูกค้าตรวจพบข้อผิดพลาดในเรคคอร์ดที่มิใช่การซื้อขายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำเสร็จสิ้นไป ความคลาดเคลื่อนในจำนวนเงินของยอดบัญชี หรือปัญหากับข้อมูลอื่นใด ลูกค้าต้องแจ้งแก่บริษัทถึงข้อผิดพลาดนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยใช้ข้อมูลติดต่อที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

3.5. หากลูกค้าของบริษัทมิได้ทำธุรกรรมในเทอร์มินอลซื้อขายที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในยอดบัญชีของลูกค้าเป็นเวลา 6 เดือน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าสมาชิก(ค่านายหน้า)สำหรับการอนุญาตให้เข้าใช้เทอร์มินอลซื้อขาย จำนวนและขั้นตอนการหักค่าธรรมเนียมจะกำหนดโดยบริษัทด้วยดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

4.1 ลูกค้าสามารถชำระเงินเพื่อใช้บริการของบริษัทโดยใช้เงินในบัญชีของลูกค้า เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าสามารถฝากเงินในบัญชีได้โดยการโอนเงินไปยังบัญชีของบริษัท หรือบัญชีตัวแทนการชำระเงินที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท โดยบริษัทแสดงรายชื่อตัวแทนการชำระเงิน และรายละเอียดบัญชีธนาคารของตัวแทนดังกล่าวในเทอร์มินัลของการเทรด

4.2. การโอนเงินไปยังบัญชีของบริษัทที่ดำเนินการโดยลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามความต้องการและข้อจำกัดที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่บังคับใช้และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ของประเทศในอำนาจศาลที่กระทำการโอนเงินดังกล่าว

4.3. บริษัทจะโอนเงินจำนวนที่เข้ามาในบัญชีของบริษัทไปยังบัญชีของลูกค้า

4.4. เงินจะโอนไปยังบัญชีของลูกค้าในสกุลเงินของบัญชีลูกค้าโดยไม่ขึ้นกับสกุลเงินที่โอน หากสกุลเงินที่โอนเป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินของบัญชีของลูกค้า เงินโอนจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของบัญชีของลูกค้าที่อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาปัจจุบันเมื่อเงินเข้ามาในบัญชีของบริษัท อัตราแลกเปลี่ยนกำหนดโดยบริษัท ในกรณีที่กำหนดโดยผู้ให้บริการชำระเงิน สามารถถอนเงินจากบัญชีภายนอกของลูกค้าในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินของบัญชีภายนอกของลูกค้าได้

4.5. สกุลเงินที่บริษัทยอมรับให้โอนเข้าไปยังบัญชีของลูกค้าและขึ้นอยู่กับสกุลเงินของบัญชีของลูกค้าและวิธีการโอนจะระบุในเทอร์มินอลซื้อขาย

4.6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตั้งเงินโอนขั้นต่ำและขั้นสูงขึ้นอยู่กับวิธีการโอนและสกุลเงินที่โอน

4.7. เงินจะฝากเข้าไปยังบัญชีของลูกค้าเพื่อเหตุผลนอกเหนือจากการชำระเงินชดเชยในกรณีดังต่อไปนี้:
ก) หากจำนวนเงินที่โอนโดยลูกค้าเข้ามาในบัญชีของบริษัท
ข) หากจำนวนเงินที่โอนก่อนหน้าไปยังลูกค้ากลับมายังบัญชีของบริษัทและความพยายามที่จะติดต่อลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเงินกลับไปให้ใหม่ล้มเหลว

4.8. เงินจะฝากเข้าไปในบัญชีของลูกค้าภายในหนึ่ง (1) วันทำการ แต่ไม่หลังจากสิ้นวันทำการที่ถัดจากวันที่เงินเข้ามาในบัญชีของบริษัท

4.9. หากเงินที่ส่งจากลูกค้ายังไปไม่ถึงบัญชีของลูกค้าภายในห้า (5) วันทำการ ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้บริษัทดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับการโอนเงิน ในการเริ่มการสืบสวนการโอนเงิน ลูกค้าจะต้องยื่นคำร้องขอตามสัญญาและยื่นเอกสารยืนยันการโอนเงินให้แก่บริษัท

5.1. การโอนเงินผ่านธนาคาร
5.1.1. ลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าบัญชีของตนด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารได้ตลอดเวลาหากบริษัทยอมรับวิธีการนี้ ณ เวลาที่โอนเงิน
5.1.2. ลูกค้าสามารถใช้วิธีการโอนเงินนี้ได้หลังจากยื่นสำเนาหนังสือของทางของตนมาแล้วเท่านั้น
5.1.3. ลูกค้าสามารถทำการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของบริษัทที่ระบุในพื้นที่ส่วนตัวได้จากบัญชีธนาคารของตนเท่านั้น หรือทำการชำระเงินในนามของตนโดยไม่เปิดบัญชีธนาคาร
5.1.4. ก่อนที่จะโอนเงินผ่านธนาคารเป็นรูเบิล ลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดธนาคารของบริษัทและวัตถุประสงค์ของการชำระเงินในพื้นที่ส่วนตัวเสียก่อน หากลูกค้าไม่สามารถทำการชำระเงินด้วยวัตถุประสงค์การชำระเงินที่ระบุไว้ได้ ก็จำเป็นต้องติดต่อบริษัทเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีไป
5.1.5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการฝากเงินที่เข้ามาในบัญชีธนาคารของบริษัทหากวัตถุประสงค์การชำระเงินนั้นแตกต่างจากที่ระบุในพื้นที่ส่วนตัวหรือหากการโอนนั้นทำโดยบุคคลที่สาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะส่งเงินกลับคืนไปยังบัญชีธนาคารที่โอนมา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโอนดังกล่าวลูกค้าจะต้องรับผิดชอบ
5.1.6. ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าบริษัทไม่รับผิดชอบต่อระยะเวลาการโอนเงินผ่านธนาคาร

5.2. การโอนทางอิเล็กทรอนิกส์
5.2.1. ลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าบัญชีของตนด้วยวิธีการโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลาหากบริษัทยอมรับวิธีการนี้ ณ เวลาที่โอนเงิน
5.2.2. ลูกค้าสามารถโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบัญชีของบริษัทได้จากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวของตน
5.2.3. ก่อนที่จะโอนเงินผ่านการโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดบัญชีของบริษัทในพื้นที่ส่วนตัวเสียก่อน
5.2.4. ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าบริษัทไม่รับผิดชอบต่อระยะเวลาการโอนทางอิเล็กทรอนิกส์และต่อสถานการณ์ที่ส่งผลให้ผิดพลาดทางเทคนิคในระหว่างการโอนหากเกิดขึ้นโดยมิใช่ความผิดของบริษัทแต่โดยความผิดของระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ

5.3. การโอนจากบัตรธนาคารผ่านทาง ศูนย์ประมวลผล
5.3.1. ลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าบัญชีของตนด้วยวิธีการโอนจากบัตรธนาคารของตนผ่านทาง ศูนย์ประมวลผล ได้ตลอดเวลาหากบริษัทยอมรับวิธีการนี้ ณ เวลาที่โอนเงิน
5.3.2. ลูกค้าสามารถทำการโอนเงินจากบัตรธนาคารของระบบการชำระเงินระหว่างประเทศที่ระบุในพื้นที่ส่วนตัวได้
5.3.3. ลูกค้าสามารถโอนเงินจากบัตรธนาคารที่ลงทะเบียนในชื่อของตนได้เท่านั้น การโอนจากบัตรของบุคคลที่สามจะไม่ได้รับการยอมรับ
5.3.4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการโอนเงินที่มาถึงบัญชีของบริษัทใน ศูนย์ประมวลผล หากการโอนนั้นมาจากบุคคลที่สาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะส่งเงินกลับคืนไปยังบัญชีธนาคารที่โอนมา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโอนดังกล่าวลูกค้าจะต้องรับผิดชอบ
5.3.5. ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าบริษัทไม่รับผิดชอบต่อระยะเวลาการโอนและต่อสถานการณ์ที่ส่งผลให้ผิดพลาดทางเทคนิคในระหว่างการโอนหากเกิดขึ้นโดยมิใช่ความผิดของบริษัทแต่โดยความผิดของ ศูนย์ประมวลผล หรือระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ

6.1. ลูกค้ามีสิทธิ์ทุกเมื่อที่จะถอนเงินเท่าใดก็ตามหรือทั้งหมดออกจากบัญชีของตนด้วยการส่ง คำร้องขอถอนเงิน ไปยังบริษัทโดยมีคำสั่งถอนเงินจากบัญชีลูกค้าที่ตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้อยู่ด้วย:
ก) บริษัทจะดำเนินการคำสั่งที่เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายของลูกค้าภายในขอบเขตของยอดบัญชีของลูกค้าในขณะที่ทำให้คำสั่งบรรลุผลเท่านั้น หากจำนวนเงินที่ถอนโดยลูกค้า (รวมถึงค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการชำระเงินตามกฎระเบียบนี้) เกินยอดบัญชีของลูกค้า บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธคำสั่งนั้น
ข) คำสั่งของลูกค้าเพื่อถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามความต้องการและข้อจำกัดที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่บังคับใช้และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ของประเทศในอำนาจศาลที่ได้กระทำการโอนเงินดังกล่าว
ค) คำสั่งของลูกค้าเพื่อถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามความต้องการและข้อจำกัดที่ได้กำหนดไว้โดยกฎระเบียบนี้และเอกสารอื่น ๆ ของบริษัท
ง) ง) การถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้าจะทำโดยใช้เครื่องมือการชำระเงินเดียวกันกับที่ใช้ก่อนหน้านี้โดยลูกค้าเพื่อเพิ่มเงินเข้าไปในบัญชี ในกรณีนี้จำนวนเงินที่ถอนไปยังเครื่องมือการชำระเงินสามารถจำกัดได้โดยบริษัทเพื่อเพิ่มเงินจากเครื่องมือการชำระเงินนี้เข้าไปในยอดบัญชีของลูกค้า บริษัทสามารถ ด้วยดุลพินิจของตน ยกเว้นกฎนี้แล้วถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้าไปยังเครื่องมือการชำระเงินอื่น ๆ ได้ ในกรณีนี้บริษัทมีสิทธิ์ร้องขอรายละเอียดการชำระเงินของเครื่องมือการชำระเงินอื่น ๆ จากลูกค้า และลูกค้าจะต้องให้รายละเอียดการชำระเงินที่ร้องขอกับบริษัท

6.2. คำร้องขอถอนเงิน สามารถทำได้ด้วยการโอนเงินไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้าโดยตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท

6.3. ลูกค้าจะต้องทำ คำร้องขอถอนเงิน ในสกุลเงินฝาก หากสกุลเงินฝากแตกต่างจากสกุลเงินโอน เงินโอนจะถูกแปลงโดยบริษัทให้เป็นสกุลเงินโอนที่อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดโดยบริษัท ณ เวลาที่หักเงินจากบัญชีของลูกค้า

6.4. สกุลเงินที่บริษัทโอนไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้าขึ้นอยู่กับสกุลเงินของบัญชีของลูกค้าและวิธีการถอนเงินสามารถระบุได้ในพื้นที่ส่วนตัวของลูกค้า

6.5. อัตราแลกเปลี่ยนและค่านายหน้ารวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวิธีการถอนเงินจะตั้งโดยบริษัทและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาด้วยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว อัตราแลกเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนแปลงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดโดยผู้มีอำนาจของรัฐใด ๆ ได้และยังสามารถเปลี่ยนแปลงจากอัตราแลกเปลี่ยนตลาดปัจจุบันที่กำหนดสำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีที่กำหนดโดยผู้ให้บริการชำระเงิน สามารถฝากเงินเข้าไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้าในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินของบัญชีภายนอกของลูกค้าได้

6.6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตั้งจำนวนเงินที่ถอนขั้นต่ำและจำนวนเงินที่ถอนขั้นสูงขึ้นอยู่กับวิธีการถอนเงิน ข้อจำกัดต่าง ๆ จะลงไว้ในพื้นที่ส่วนตัวของลูกค้า

6.7. คำสั่งถือว่ายอมรับโดยบริษัทแล้วหากว่าถูกเรียกใช้ในพื้นที่ส่วนตัวของลูกค้าที่แสดงในส่วน ประวัติการชำระเงิน และในระบบของบริษัทสำหรับงานบัญชีของคำร้องขอของลูกค้า คำสั่งที่เรียกใช้ในลักษณะอื่นใดที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในวรรคนี้บริษัทจะไม่ยอมรับและไม่ทำให้บรรลุผล

6.8. เงินจะถูกถอนออกจากบัญชีของลูกค้าภายในห้า (5) วันทำการ

6.9. หากเงินที่ส่งจากบริษัทตาม คำร้องขอถอนเงิน ยังไปไม่ถึงบัญชีภายนอกของลูกค้าภายในห้า (5) วันทำการ ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้บริษัทดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับการโอนเงิน

6.10. หากลูกค้าทำผิดพลาดในรายละเอียดเวลาเรียกใช้ คำร้องขอถอนเงิน ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถโอนเงินไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้าได้ ค่านายหน้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการรับมือกับปัญหาจะต้องชำระโดยลูกค้า

6.11. กำไรของลูกค้าที่เกินจำนวนเงินที่ฝากเข้ามาสามารถถอนไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้าได้โดยวิธีการที่ตกลงโดยลูกค้ากับบริษัทเท่านั้น ในกรณีนี้ หากลูกค้าใช้บางวิธีการในการโอนเงินไปยังบัญชีของลูกค้า บริษัทจะมีสิทธิ์ถอนเงินที่ได้โอนก่อนหน้านี้โดยลูกค้าด้วยวิธีการเดียวกัน

7.1. การโอนเงินผ่านธนาคาร
7.1.1. ลูกค้าสามารถส่ง คำร้องขอถอนเงิน ด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารได้ตลอดเวลาหากบริษัทยอมรับวิธีการนี้ ณ เวลาที่โอนเงิน
7.1.2. ลูกค้าสามารถเรียกใช้ คำร้องขอถอนเงิน ไปยังบัญชีธนาคารที่เปิดในชื่อตนเองได้เท่านั้น บริษัทจะไม่ยอมรับและไม่ทำให้คำสั่งในการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของบุคคลที่สามบรรลุผล
7.1.3. บริษัทรับหน้าที่โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้าโดยใช้รายละเอียดที่ระบุใน คำร้องขอถอนเงิน หากตรงตามเงื่อนไขข้อ 7.1.2 ของสัญญาฉบับนี้
7.1.4. ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าบริษัทไม่รับผิดชอบต่อระยะเวลาการโอนเงินผ่านธนาคาร

7.2. การโอนทางอิเล็กทรอนิกส์
7.2.1. ลูกค้าสามารถส่ง คำร้องขอถอนเงิน ด้วยวิธีการโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลาหากบริษัทยอมรับวิธีการนี้ ณ เวลาที่เรียกใช้คำร้องขอ
7.2.2. ลูกค้ามีสิทธิ์เรียกใช้ คำร้องขอถอนเงิน ในบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองได้เท่านั้น
7.2.3. บริษัทรับหน้าที่โอนเงินไปยังบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าโดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ใน คำร้องขอถอนเงิน
7.2.4. ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าบริษัทไม่รับผิดชอบต่อระยะเวลาการโอนทางอิเล็กทรอนิกส์และต่อสถานการณ์ที่ส่งผลให้ผิดพลาดทางเทคนิคในระหว่างการโอนหากเกิดขึ้นโดยมิใช่ความผิดของบริษัท

7.3. บริษัทมีสิทธิ์ด้วยดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการเสนอวิธีการอื่น ๆ ในการถอนเงินจากบัญชีให้ลูกค้า ข้อมูลนี้จะจัดเตรียมให้ในพื้นที่ส่วนตัว

8.1. โดยการกรอกข้อมูลบัตร(ชำระเงิน)ธนาคารของตน การเลือกกล่อง “บันทึกบัตร” และการคลิกปุ่มยืนยันการชำระเงิน ลูกค้าได้แสดงความยินยอมของตนเองโดยสมบูรณ์กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ “1-คลิก” (บริการชำระเงินเป็นรายงวด) และลูกค้ามอบอำนาจให้บริษัทและ/หรือผู้ให้บริการชำระเงินในการหักเงินที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าออกจากบัตร(ชำระเงิน)ธนาคารของลูกค้าตามคำร้องขอของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติและไม่จำเป็นต้องมีการมอบอำนาจอื่นใดอีกเพื่อที่จะเติมยอดบัญชีของลูกค้าที่บริษัทโดยไม่ต้องมีการกรอกข้อมูลบัตร(ชำระเงิน)ธนาคารของตนเองใหม่ซึ่งจะจัดเตรียมให้โดยบริการ “1-คลิก” เพื่อที่จะเติมยอดบัญชีของลูกค้าที่บริษัท

8.2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าการยืนยันการใช้บริการ 1-คลิก ของตนจะส่งไปยังอีเมลของลูกค้าภายในสอง (2) วันทำการ

8.3. โดยการใช้บริการ 1-คลิก ลูกค้ายืนยันว่าตนเป็นเจ้าของ(ผู้ใช้งานที่ได้รับมอบอำนาจ)ของบัตรธนาคารที่มีรายละเอียดที่ได้บันทึกไว้กับบริการ “1-คลิก” และลูกค้ายังรับประกันว่าตนจะไม่กระทำการที่มุ่งเป้าไปที่การโต้แย้งการชำระเงินที่ตั้งเวลาไว้ที่ชำระให้แก่บริษัทโดยใช้บัตรธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ในการเติมยอดบัญชีลูกค้าที่บริษัท

8.4. โดยการใช้บริการ 1-คลิก ลูกค้าตกลงในการแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการนี้และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด(หากจำเป็น) รวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียงภาษีอากรต่าง ๆ ฯลฯ

8.5. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการชำระเงินทั้งหมดเพื่อเติมยอดบัญชีของตนที่บริษัท บริษัทและ/หรือผู้ให้บริการชำระเงินจะรับรองว่าการชำระเงินจะทำในจำนวนที่ระบุโดยลูกค้าเท่านั้น และจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการชำระเงินของจำนวนเพิ่มเติมที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้โดยลูกค้า

8.6. หลังจากกดปุ่มการชำระเงินแล้ว จะถือว่าการชำระเงินได้ประมวลผลแล้วและทำแล้วอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยการกดปุ่มการชำระเงิน ลูกค้าตกลงว่าตนไม่มีสิทธิ์ในการเรียกคืนการชำระเงินหรือเรียกร้องการเรียกคืน โดยการกรอกแบบฟอร์ม 1-คลิก ลูกค้ายืนยันว่าตนมิได้ละเมิดกฎหมายของประเทศใด ยิ่งไปกว่านั้น โดยการกรอกแบบฟอร์ม 1-คลิก และการยอมรับเงื่อนไขของส่วนนี้ ลูกค้าในฐานะของผู้ถือบัตร(ชำระเงิน)ธนาคารยืนยันว่าตนมีสิทธิ์ในการใช้งานบริการที่เสนอโดยบริษัท

8.7. โดยการเริ่มใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเทอร์มินอลซื้อขาย ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมายต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐใด ๆ ที่เว็บไซต์และ/หรือเทอร์มินอลซื้อขายใช้งานและยืนยันว่าผู้ให้บริการชำระเงินมิได้รับผิดชอบต่อการละเมิดข้อห้ามที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตในการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเทอร์มินอลซื้อขาย โดยการตกลงใช้บริการของเว็บไซต์และ/หรือเทอร์มินอลซื้อขาย ลูกค้ายืนยันว่าการประมวลผลของการชำระเงินใด ๆ กระทำโดยผู้ให้บริการชำระเงินและไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมายสำหรับการคืนเงินที่หักออกไปแล้วและ/หรือสินค้าหรือความเป็นไปได้อื่น ๆ เพื่อยกเลิกการชำระเงิน หากลูกค้าประสงค์จะหักเงินออกจากบัญชีของลูกค้า ก็สามารถใช้เทอร์มินอลซื้อขายได้

8.8. ลูกค้ายืนยันว่าบริการ 1-คลิกจะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าลูกค้าจะยกเลิก หากลูกค้าต้องการยกเลิกบริการ จะต้องแจ้งบริษัทถึงเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยเจ็ด (7) วันก่อนการชำระเงินครั้งถัดไป
หากลูกค้าต้องการยุติการใช้งานบริการ 1-คลิก ต่อไป ก็จะต้องติดต่อบริษัทด้วยการส่งข้อความยกเลิกไปยัง help@olymptrade.com เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแจ้งเตือนที่ระบุในวรรคปัจจุบันแล้ว ลูกค้ามีสิทธิ์ในการลบข้อมูลบัตร(ชำระเงิน)ธนาคารของตนจากรายการของบัตรลูกค้าที่บันทึกไว้บนหน้าเว็บเพื่อเติมยอดบัญชีของลูกค้าที่บริษัท

8.9. ผู้ให้บริการชำระเงินไม่ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิเสธ/ความไม่สามารถในการประมวลผลข้อมูลบัตร(ชำระเงิน)ธนาคารของลูกค้าหรือต่อการปฏิเสธที่เกิดจากความล้มเหลวในการได้รับอนุญาตจากธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อชำระเงินโดยใช้บัตร(ชำระเงิน)ธนาคารของลูกค้า ผู้ให้บริการชำระเงินไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพและขอบเขตของบริการของบริษัทที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของตน โดยการเติมยอดบัญชีของตน ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความต้องการที่บริษัทได้กำหนดไว้ ผู้ให้บริการชำระเงินกระทำการชำระเงินเท่านั้นและไม่ต้องรับผิดชอบต่อการตั้งราคา ราคารวม และ/หรือจำนวนเงินรวมใด ๆ

8.10. ลูกค้าจะต้องเฝ้าสังเกตการณ์การแก้ไขและการปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ 1-คลิก ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

8.11. ลูกค้าตกลงสื่อสารกับบริษัททางอีเมลด้วยที่อยู่ดังต่อไปนี้: help@olymptrade.com

8.12. หากลูกค้าไม่ตกลงต่อเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น ก็จะต้องปฏิเสธที่จะชำระเงินให้ทันเวลา และหากจำเป็นก็ติดต่อบริษัททางอีเมลที่ help@olymptrade.com