Olymp Trade การเปิดเผยความเสี่ยง

Olymp Trade การเปิดเผยความเสี่ยง

Olymp Trade การเปิดเผยความเสี่ยง

Olymp Trade การเปิดเผยความเสี่ยง: ลูกค้าและผู้ที่อาจมาเป็นลูกค้าทุกคนจะต้องศึกษาการเปิดเผยความเสี่ยงนี้อย่างรอบคอบก่อนการลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือเทอร์มินอลซื้อขายจนเสร็จสิ้นและก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย

วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยความเสี่ยงนี้ (ในที่นี้เรียกว่า – การเปิดเผย) ก็เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมในตลาดทางการเงินโดยรวมและออปชันให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตือนลูกค้าเกี่ยวกับความสูญเสียทางการเงินที่เป็นไปได้และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รายการความเสี่ยงที่ให้ไว้ในการเปิดเผยความเสี่ยงนี้มิใช่โดยละเอียดถี่ถ้วนเนื่องจากความหลากหลายของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เวลาทำธุรกรรมดังกล่าว การเปิดเผยนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูล มุ่งหมายเพื่อจัดเตรียมคำอธิบายโดยทั่วไปของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับออปชัน

1. ลูกค้ารับทราบว่าธุรกรรมออปชันนั้นเกี่ยวกับการเก็งกำไรและเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างเสี่ยงและเหมาะสมเพียงแค่สำหรับนักลงทุนผู้ซึ่ง:
– เข้าใจและเตรียมพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่น ๆ
– การคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ทรัพยากรทางการเงิน และภาระผูกพัน แล้วสามารถรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินลงทุนได้
– รับทราบเพียงพอที่จะเข้าใจว่าธุรกรรมออปชันคืออะไร
บริษัทไม่ต้องจัดเตรียมคำแนะนำหรือคำปรึกษาใด ๆ ให้แก่ลูกค้าในเรื่องออปชันและไม่ต้องให้คำแนะนำทางการลงทุนทุกประเภท ลูกค้าจะต้องตัดสินใจด้วยตนเองในกลยุทธ์การซื้อขายและการกระทำเฉพาะต่าง ๆ ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นไปตามความเข้าใจตลาดของตนเองหรือการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มิได้ร่วมค้ากับบริษัท
ออปชันเป็นตราสารอนุพันธ์ ซึ่งราคาได้มาจากราคาอ้างอิงของทรัพย์สิน/ตลาดที่ได้เชื่อมโยงอยู่ (เช่น สกุลเงิน ดัชนีหุ้น หุ้น โลหะ ฟิวเจอร์ส ฯลฯ) ดังนั้นจึงสำคัญอย่างยิ่งยวดที่ลูกค้าจะต้องเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สิน/ตลาดที่อ้างอิง
ความเสี่ยงบางอย่างเหล่านี้คือ:
– ความผันผวน – การแกว่งขึ้นลงของราคาทรัพย์สิน/ตลาดที่อ้างอิงอาจไม่เสถียรและคาดการณ์ไม่ได้ ข้อเท็จจริงนี้มีผลกระทบโดยตรงกับผลลัพธ์ทางการเงินของลูกค้า ความเข้าใจความผันผวนของตลาดจะช่วยให้ลูกค้าวิเคราะห์กำไรที่อาจเกิดขึ้นได้และคิดกลยุทธ์การซื้อขายออก
– ความผันผวนของตลาด – ความเปลี่ยนแปลงฉับพลันของราคาทรัพย์สินอ้างอิงจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง ปัจจัยอันหลากหลายสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงได้ (เช่น เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือการประกาศของตลาด) ปัจจัยดังกล่าวสามารถปรากฏได้ทั้งเวลาตลาดเปิดหรือปิด เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเวลาที่ตลาดปิด ราคาทรัพย์สินอ้างอิงที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวเมื่อตลาดเปิดอาจแตกต่างอย่างมากจากราคาทรัพย์สินอ้างอิงเวลาที่ตลาดปิด อาจไม่สามารถปิดสถานะที่ราคาที่ได้ประโยชน์ได้ นี้อาจส่งผลทั้งในการขาดทุนมหาศาลและในการได้กำไรมหาศาลได้
– สภาพคล่อง: มูลค่าของออปชันสามารถขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อุปทานและอุปสงค์ รัฐบาล เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และโปรแกรมและกลยุทธ์การซื้อขาย การเมืองในประเทศและต่างประเทศและเหตุการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ และอารมณ์ทางจิตวิทยาที่มีอำนาจเหนือในตลาดนั้น ๆ ภาวะตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากภายในระยะเวลาอันสั้นได้และ เพราะฉะนั้นในบางภาวะตลาดจึงเป็นไปไม่ได้ที่ลูกค้าจะได้กำไรที่คาดหมาย

2. ลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยงความสูญเสียทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลว การหยุดชะงัก การตัดการเชื่อมต่อ หรือการโจมตีซึ่งประสงค์ร้ายจากบุคคลที่สามในส่วนของข้อมูล การสื่อสาร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อดำเนินธุรกรรม
ในบรรดาความเสี่ยงอื่น ๆ ลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยงของความสูญเสียที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้:
– ความล้มเหลวของไฟฟ้าและ/หรืออุปกรณ์ในส่วนของลูกค้าหรือผู้ให้บริการการสื่อสารของลูกค้า(โดยเฉพาะการสื่อสารเสียง)
– ความเสียหายทางกายภาพ(หรือความวิบัติ)ของช่องสื่อสารที่ใช้สำหรับการสื่อสารของผู้ให้บริการของลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย(ผู้ให้บริการการสื่อสาร)และเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า
– ความล้มเหลว(คุณภาพต่ำอย่างยิ่งยวด)ของโอนผ่านทางช่องสื่อสารที่ลูกค้าใช้หรือช่องที่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการการสื่อสาร(โดยเฉพาะการสื่อสารเสียง)ใช้ที่ใช้โดยลูกค้า
– การใช้ช่องสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร และซอฟต์แวร์สื่อสารที่มิได้รับรองการรับข้อความหรือการรับข้อความอย่างทันเวลา(โดยเฉพาะข้อความตัวอักษร)จากบริษัทโดยลูกค้า
– ความล้มเหลว(คุณภาพต่ำอย่างยิ่งยวด)ของการสื่อสารผ่านช่องที่ใช้โดยบริษัท โดยเฉพาะความเสียหายทางกายภาพ(ความวิบัติ)ของช่องสื่อสารจากบุคคลที่สาม

3. ลูกค้าตระหนักว่ากิจกรรมของตนที่เกี่ยวข้องกับการทำการซื้อขายมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเน็ตเวิร์ก รวมถึงความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ สายสัญญาณการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต ความล้มเหลวดังกล่าวแต่ละอย่างสามารถส่งผลต่อการมิได้บรรลุผลของคำสั่งของลูกค้าตามคำสั่งของตนเองได้ บริษัทจะไม่รับผิดในกรณีของความล้มเหลวดังกล่าว

4. ลูกค้าเข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตสามารถได้รับผลจากเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทและเทอร์มินอลซื้อขายของตนได้ รวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียงการหยุดชะงักหรือความล้มเหลวของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ การตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไฟฟ้าดับ หรือการโจมตีของแฮกเกอร์ได้ บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่มีผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกินการควบคุมของตนหรือต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ภาระหน้าที่(รวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียงกำไรที่สูญเสีย)อื่นใดที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทหรือความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการส่งคำสั่ง

5. เมื่อดำเนินการซื้อขายผ่านทางเทอร์มินอลซื้อขาย ลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยงความสูญเสียทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจาก:
– ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ และบริการโทรคมนาคมคุณภาพต่ำในส่วนของลูกค้า
– การทำงานที่ไม่เหมาะสมของอุปกรณ์ของลูกค้า

6. ลูกค้ารับทราบว่าในภาวะตลาดที่ผิดปกติ เวลาการประมวลผลคำสั่งของลูกค้าอาจเพิ่มขึ้นได้

7. ลูกค้ารับทราบว่ามีเพียงหนึ่งคำร้องขอหรือคำสั่งเท่านั้นที่สามารถอยู่ในคิวของคำร้องขอ/คำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ได้ ความพยายามใด ๆ ในการส่งคำร้องขอหรือคำสั่งใหม่จะถูกปฏิเสธ

8. ลูกค้ารับทราบว่าแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับราคาทรัพย์สินก็คือเซิร์ฟเวอร์บริษัทเท่านั้น ราคาทรัพย์สินในเทอร์มินอลซื้อขายของลูกค้าไม่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับราคาเนื่องจากหากเกิดการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียรระหว่างเทอร์มินอลซื้อขายของลูกค้ากับเซิร์ฟเวอร์บริษัทขึ้น ราคาทรัพย์สินบางคำสั่งอาจไม่ครบในเทอร์มินอลซื้อขายของลูกค้าได้

9. ลูกค้ารับทราบว่าการปิดหน้าต่างเว็บเบราเซอร์จะไม่ยกเลิกคำสั่งหรือคำร้องขอที่ได้รับแล้วโดยบริษัทเพื่อไปประมวลผล

10. ลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยงในการดำเนินการซื้อขายที่มิได้วางแผนไว้ล่วงหน้าในกรณีของการสั่งส่งคำสั่งซ้ำก่อนที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการประมวลผลคำสั่งก่อนหน้า

11. ลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยงของความสูญเสียทางการเงินใดก็ตามที่เกิดจากความล้มเหลวของตนในการรับหรือความล่าช้าในการรับข้อความใด ๆ จากบริษัท

12. ลูกค้ารับทราบว่าข้อมูลที่ส่งผ่านอีเมลที่ไม่ได้เข้ารหัสจะไม่ได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

13. ลูกค้าจะต้องรับผิดอย่างเต็มที่สำหรับการรักษาความลับของข้อมูลที่ตนได้รับจากบริษัทและเป็นผู้รับความเสี่ยงของความสูญเสียทางการเงินใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามในบัญชีของตน บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อการเข้าใช้ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม รวมถึงอีเมล การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลส่วนตัว และการเข้าถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นเวลาโอนเงินระหว่างบริษัทหรือบุคคลอื่นใดผ่านอินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารเน็ตเวิร์กแบบอื่น โทรศัพท์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด

14. ลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยงของความสูญเสีย(ความเสียหาย)ทางการเงินที่เกิดจากสถานการณ์แห่งแรงที่มิอาจเอาชนะได้(เหตุสุดวิสัย) ซึ่งหมายถึงการกระทำ เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ใด ๆ รวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียง:
– การนัดหยุดงาน จลาจลหรือความไม่สงบทางการเมือง การโจมตีของผู้ก่อการร้าย สงคราม ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย พายุเฮอริเคน ไฟฟ้าดับ ความล้มเหลวของการสื่อสาร ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ ในความเห็นที่สมเหตุสมผลของบริษัท ส่งผลในการทำลายเสถียรภาพของตลาดหรือตลาดของตราสารหนึ่งอย่างหรือหลายอย่าง
– การระงับชั่วคราว การเลิกกิจการ หรือการปิดของตลาดหรือการขาดไปของเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งบริษัทได้อ้างอิงการเสนอราคาอยู่ หรือการกำหนดข้อจำกัดหรือเงื่อนไขซื้อขายพิเศษหรือไม่เป็นมาตรฐานในตลาดใด ๆ หรือตามเหตุการณ์ดังกล่าวใด ๆ

15. ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงอื่น ๆ ในกรณีที่การดำเนินการธุรกรรม(และการกระทำที่เกี่ยวข้อง)ในตลาดทางการเงินถูกห้ามหรือถูกจำกัดโดยกฎหมายของประเทศที่ลูกค้าอยู่

16. บริษัทมิได้รับประกันว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมออปชันนั้นไม่หรือจะไม่เสียภาษี ลูกค้าจะเป็นผู้แบกรับความรับผิดชอบต่อการชำระภาษีใด ๆ และ/หรือการเรียกเก็บเงินอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อขายของตน บริษัทจะไม่จัดหาให้แก่ลูกค้าในเรื่องทางกฎหมาย ภาษี หรือคำแนะนำอื่นใดในเรื่องการซื้อขายใด ๆ หากลูกค้ามีข้อสงสัยใด ๆ ว่าจะต้องเป็นผู้รับภาระผูกพันทางภาษีใด ๆ หรือไม่ ก็ให้ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญอิสระ

17. บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อการกระทำหรือความล้มเหลวที่จะกระทำการใดโดยบุคคลที่สามที่เงินที่ถูกส่งโดยลูกค้าไปยังบัญชีปัจจุบันของลูกค้าหรือที่ถูกถอนโดยลูกค้าออกจากเว็บไซต์จะไปเข้า

18. บริษัทสามารถจัดหาข้อมูล คำแนะนำ ข่าวสาร ความคิดเห็น หรือข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตลาดเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลกับลูกค้าได้เป็นระยะ ๆ ด้วยดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
หากสิ่งนี้เกิดขึ้น:
– บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว
– บริษัทไม่ต้องรับประกันเกี่ยวกับความแม่นยำ ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว
– ข้อมูลนี้จัดเตรียมเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจการลงทุนของตนเท่านั้นและมิใช่คำแนะนำการลงทุน
– หากเอกสารมีข้อจำกัดที่สัมพันธ์กับบุคคลหรือประเภทบุคคลที่มุ่งหมายหรือเป็นกังวล ลูกค้าตกลงที่จะไม่ให้ข้อมูลนี้กับบุคคลหรือประเภทบุคคลดังกล่าว
– บริษัทไม่รับประกันว่าลูกค้าจะได้รับข้อมูลก่อนที่ข้อมูลจะล้าสมัย ลูกค้าจะตัดสินใจในเรื่องการใช้ข้อมูลที่ได้รับมาในระหว่างการตัดสินใจด้วยตนเอง
ข้อมูลที่บริษัทลงไว้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้งได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้าเพิ่มเติม

19. บริษัทจะไม่ชี้แนะเรื่องความได้เปรียบของธุรกรรมแก่ลูกค้า หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบใดก็ตามที่นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้ให้ไว้เกี่ยวกับสถานภาพปัจจุบันของตลาดการเงิน สัญญาณเทรดที่บริษัทให้แก่ลูกค้าภายใต้สัญญา ไม่ใช่ข้อเสนอและคำแนะนำที่ชัดแจ้งที่ลูกค้าใช้ดำเนินการธุรกรรมการเทรด และ (หรือ) ทำการเทรด ไม่ใช่วัตถุวิสัยและข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับบริษัทที่สามารถเป็นที่น่าเชื่อถือได้สำหรับลูกค้าและบุคคลที่สาม และไม่ใช่การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ลูกค้าด้วยตัวเอง โดยความเสี่ยงของตัวเอง จะทำการเทรดและทำการตัดสินใจอย่างเหมาะสม โดยอิงจากความคิดเห็นของตัวเอง โดยการส่งคำสั่งไปยังบริษัทเพื่อทำการเทรด ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้ามีความรับผิดตามกฏหมายทั้งหมดเกี่ยวกับการประเมินและวินิจฉัยเกี่ยวกับความเสี่ยงของเทรด ลูกค้ายืนยันว่าลูกค้าได้รับความรู้เกี่ยวกับตลาดเพียงพอ กรณีที่จำเป็น คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำการประเมินด้วยตัวเองเรื่องข้อดีและความเสี่ยงของธุรกรรมใด ๆ พึงระลึกถึงสิ่งดังที่กล่าวมาแล้ว บริษัทแนะนำให้ลูกค้าคิดถึงอย่างถี่ถ้วนว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อทำธุรกรรมนั้นสามารถยอมรับได้หรือไม่ พึงพิจารณาถึงมุ่งหมายและความสามารถทางด้านการเงินของลูกค้า การเปิดเผยนี้ไม่ได้มีเจตนาห้ามปรามลูกค้าจากการทำธุรกรรม (เทรดด้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน) แต่ช่วยลูกค้าประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเหล่านั้น และการเลือกใช้กลยุทธ์โดยมีความรับผิดชอบ ภายในบริบทของการปฏิบัติตามสัญญากับบริษัท