Olymp Trade เงื่อนไขการใช้บริการ 1 คลิก

Olymp Trade เงื่อนไขการใช้บริการ 1 คลิก

เงื่อนไขการใช้บริการ 1 คลิก

เงื่อนไขและข้อกำหนดของบริการวัน-คลิก (1-Click Service) ซึ่งเป็นบริการการชำระเงินอัตโนมัติ
(จากระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วยกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเทรด และนโยบายการทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน KYC/AML)

1. Olymp Trade เงื่อนไขการใช้บริการ 1 คลิก: โดยการกรอกข้อมูลบัตร(ชำระเงิน)ธนาคารของตน การเลือกกล่อง “บันทึกบัตร” และการคลิกปุ่มยืนยันการชำระเงิน ลูกค้าได้แสดงความยินยอมของตนเองโดยสมบูรณ์กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ “1-คลิก” (บริการชำระเงินเป็นรายงวด) และลูกค้ามอบอำนาจให้บริษัทและ/หรือผู้ให้บริการชำระเงินในการหักเงินที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าออกจากบัตร(ชำระเงิน)ธนาคารของลูกค้าตามคำร้องขอของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติและไม่จำเป็นต้องมีการมอบอำนาจอื่นใดอีกเพื่อที่จะเติมยอดบัญชีของลูกค้าที่บริษัทโดยไม่ต้องมีการกรอกข้อมูลบัตร(ชำระเงิน)ธนาคารของตนเองใหม่ซึ่งจะจัดเตรียมให้โดยบริการ “1-คลิก” เพื่อที่จะเติมยอดบัญชีของลูกค้าที่บริษัท

2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าการยืนยันการใช้บริการ 1-คลิก ของตนจะส่งไปยังอีเมลของลูกค้าภายในสอง (2) วันทำการ

3. โดยการใช้บริการ 1-คลิก ลูกค้ายืนยันว่าตนเป็นเจ้าของ(ผู้ใช้งานที่ได้รับมอบอำนาจ)ของบัตรธนาคารที่มีรายละเอียดที่ได้บันทึกไว้กับบริการ “1-คลิก” และลูกค้ายังรับประกันว่าตนจะไม่กระทำการที่มุ่งเป้าไปที่การโต้แย้งการชำระเงินที่ตั้งเวลาไว้ที่ชำระให้แก่บริษัทโดยใช้บัตรธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ในการเติมยอดบัญชีลูกค้าที่บริษัท

4. โดยการใช้บริการ 1-คลิก ลูกค้าตกลงในการแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการนี้และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด(หากจำเป็น) รวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียงภาษีอากรต่าง ๆ ฯลฯ

5. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการชำระเงินทั้งหมดเพื่อเติมยอดบัญชีของตนที่บริษัท บริษัทและ/หรือผู้ให้บริการชำระเงินจะรับรองว่าการชำระเงินจะทำในจำนวนที่ระบุโดยลูกค้าเท่านั้น และจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการชำระเงินของจำนวนเพิ่มเติมที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้โดยลูกค้า

6. หลังจากกดปุ่มการชำระเงินแล้ว จะถือว่าการชำระเงินได้ประมวลผลแล้วและทำแล้วอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยการกดปุ่มการชำระเงิน ลูกค้าตกลงว่าตนไม่มีสิทธิ์ในการเรียกคืนการชำระเงินหรือเรียกร้องการเรียกคืน โดยการกรอกแบบฟอร์ม 1-คลิก ลูกค้ายืนยันว่าตนมิได้ละเมิดกฎหมายของประเทศใด ยิ่งไปกว่านั้น โดยการกรอกแบบฟอร์ม 1-คลิก และการยอมรับเงื่อนไขของส่วนนี้ ลูกค้าในฐานะของผู้ถือบัตร(ชำระเงิน)ธนาคารยืนยันว่าตนมีสิทธิ์ในการใช้งานบริการที่เสนอโดยบริษัท

7. โดยการเริ่มใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเทอร์มินอลซื้อขาย ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมายต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐใด ๆ ที่เว็บไซต์และ/หรือเทอร์มินอลซื้อขายใช้งานและยืนยันว่าผู้ให้บริการชำระเงินมิได้รับผิดชอบต่อการละเมิดข้อห้ามที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตในการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเทอร์มินอลซื้อขาย โดยการตกลงใช้บริการของเว็บไซต์และ/หรือเทอร์มินอลซื้อขาย ลูกค้ายืนยันว่าการประมวลผลของการชำระเงินใด ๆ กระทำโดยผู้ให้บริการชำระเงินและไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมายสำหรับการคืนเงินที่หักออกไปแล้วและ/หรือสินค้าหรือความเป็นไปได้อื่น ๆ เพื่อยกเลิกการชำระเงิน หากลูกค้าประสงค์จะหักเงินออกจากบัญชีของลูกค้า ก็สามารถใช้เทอร์มินอลซื้อขายได้

8. ลูกค้ายืนยันว่าบริการ 1-คลิกจะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าลูกค้าจะยกเลิก หากลูกค้าต้องการยกเลิกบริการ จะต้องแจ้งบริษัทถึงเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยเจ็ด (7) วันก่อนการชำระเงินครั้งถัดไป
หากลูกค้าต้องการยุติการใช้งานบริการ 1-คลิก ต่อไป ก็จะต้องติดต่อบริษัทด้วยการส่งข้อความยกเลิกไปยัง help@olymptrade.com เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแจ้งเตือนที่ระบุในวรรคปัจจุบันแล้ว ลูกค้ามีสิทธิ์ในการลบข้อมูลบัตร(ชำระเงิน)ธนาคารของตนจากรายการของบัตรลูกค้าที่บันทึกไว้บนหน้าเว็บเพื่อเติมยอดบัญชีของลูกค้าที่บริษัท

9. ผู้ให้บริการชำระเงินไม่ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิเสธ/ความไม่สามารถในการประมวลผลข้อมูลบัตร(ชำระเงิน)ธนาคารของลูกค้าหรือต่อการปฏิเสธที่เกิดจากความล้มเหลวในการได้รับอนุญาตจากธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อชำระเงินโดยใช้บัตร(ชำระเงิน)ธนาคารของลูกค้า ผู้ให้บริการชำระเงินไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพและขอบเขตของบริการของบริษัทที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของตน โดยการเติมยอดบัญชีของตน ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความต้องการที่บริษัทได้กำหนดไว้ ผู้ให้บริการชำระเงินกระทำการชำระเงินเท่านั้นและไม่ต้องรับผิดชอบต่อการตั้งราคา ราคารวม และ/หรือจำนวนเงินรวมใด ๆ

10. ลูกค้าจะต้องเฝ้าสังเกตการณ์การแก้ไขและการปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ 1-คลิก ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

11. ลูกค้าตกลงสื่อสารกับบริษัททางอีเมลด้วยที่อยู่ดังต่อไปนี้: help@olymptrade.com

12. หากลูกค้าไม่ตกลงต่อเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น ก็จะต้องปฏิเสธที่จะชำระเงินให้ทันเวลา และหากจำเป็นก็ติดต่อบริษัททางอีเมลที่ help@olymptrade.com