Olymp Trade Quy định về các giao dịch thương mại

Olymp Trade Quy định về các giao dịch thương mại

Olymp Trade Quy định về các giao dịch thương mại

1.1. Olymp Trade Quy định về các giao dịch thương mại (sau đây gọi là – Quy định) xác định thủ tục và các điều khoản hoàn tất các hoạt động giao dịch của Công ty với Khách hàng.

1.2. Quy định đề ra thủ tục xử lý và hoàn tất lệnh thực hiện và đóng giao dịch.

1.3. Công ty cam kết thực hiện các hoạt động giao dịch chỉ theo Quy định này.

1.4. Khách hàng công nhận rằng nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất về thông tin chào giá là Máy chủ của Công ty. Các chào giá trên trạm giao dịch không được sử dụng làm nguồn thông tin đáng tin cậy về thông tin chào giá vì nếu sự kết nối giữa trạm giao dịch của Khách hàng và Máy chủ Công ty không ổn định, một số chào giá từ thông tin chào giá có thể bị thiếu trên trạm giao dịch. Các biểu đồ được hiển thị trên trạm giao dịch có tính trình bày. Công ty không đảm bảo một giao dịch sẽ được thực hiện theo giá được nêu trên biểu đồ trong trạm giao dịch khi Khách hàng gửi yêu cầu hay lệnh nhất định. Giá cho tài sản trên trạm giao dịch được tính bằng công thức (hỏi+ đặt giá)/2.

1.5. Nếu sử dụng báo giá phi thị trường để thực hiện lệnh của Khách hàng, trong đó “báo giá phi thị trường” nghĩa là giá trên trạm giao dịch không khớp với giá thị trường khi hoàn tất lệnh của Khách hàng, Công ty có quyền hủy bỏ kết quả giao dịch đó.

1.6. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch chỉ bằng số tiền có trong Tài khoản của mình.
1.6.1. Nếu só tiền khả dụng đủ để thực hiện giao dịch, thì giao dịch được thực hiện.
1.6.2. Nếu số tiền khả dụng không đủ để thực hiện giao dịch, thì để thực hiện giao dịch, Công ty có thể đề nghị nạp thêm tiền vào tài khoản của Khách hàng bằng một trong những Phương thức nạp thêm tiền vào tài khoản do Công ty đề nghị và, nếu Khách hàng đồng ý nạp thêm tiền vào Tài khoản của Khách hàng bằng một trong những phương pháp này, thì giao dịch sẽ được thực hiện. Từ khi giao dịch được thực hiện cho đến khi tài khoản của Khách hàng được nạp thêm tiền, Công ty sẽ gửi Khoản thưởng vào tài khoản của Khách hàng, khoản này sẽ được ghi nợ từ tài khoản của Khách hàng ngay sau khi tiền gửi được ghi có vào tài khoản của Khách hàng. Tuy nhiên:
1.6.2.1. Nếu tài khoản của Khách hàng được nạp thêm tiền thành công trước khi đóng giao dịch, giao dịch sẽ được xem là đã được thực hiện, số tiền giao dịch sẽ được ghi nợ từ tài khoản của Khách hàng, và Khách hàng có quyền nhận Khoản chi trả trên giao dịch khi quyền chọn hết hạn.
1.6.2.2. Nếu tài khoản của Khách hàng không được nạp thêm tiền thành công trước khi đóng giao dịch, giao dịch sẽ được xem là không được thực hiện, số tiền giao dịch sẽ được ghi nợ từ tài khoản của Khách hàng, và Khách hàng không có quyền nhận Khoản chi trả trên giao dịch khi Quyền chọn hết hạn. Rủi ro không nạp được thêm tiền vào tài khoản của Khách hàng đúng lúc (rủi ro nạp thêm tiền vào tài khoản của Khách hàng sau khi đóng giao dịch) hoàn toàn thuộc về Khách hàng. Trong mọi trường hợp, Công ty không chịu trách nhiệm về việc tiền đến tài khoản của Khách hàng sau khi đóng giao dịch vì bất kỳ lý do nào (lỗi kỹ thuật, chậm trễ truyền thông tin hoặc trường hợp khác).
1.6.3. Nếu số tiền khả dụng không đủ để thực hiện giao dịch và Khách hàng từ chối nạp thêm tiền vào tài khoản của mình, giao dịch sẽ không được thực hiện.
1.6.4. Nếu Khách hàng bị phát hiện là lạm dụng khả năng thực hiện giao dịch với số tiền không đủ trong tài khoản của mình, Công ty có thể đơn phương xem kết quả của mọi giao dịch được Khách hàng thực hiện trước đây là hợp lệ và ghi nợ số tiền tổng cộng của mọi giao dịch mà Khách hàng đã thực hiện trước đây từ tài khoản của Khách hàng và ghi có Khoản chi trả từ mọi giao dịch được thực hiện trước đây.

1.7. Lệnh mở vị trí của Khách hàng được xem là đã được thực hiện và vị trí được mở sau khi hồ sơ tương ứng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của Máy chủ Công ty. Mỗi giao dịch thương mại được ấn định một ID theo quy tắc do Công ty đề ra.

1.8. Trong khi giao dịch thương mại, Khách hàng không được:

1.8.1. sử dụng thuật toán người máy và tự động hóa để thực hiện các giao dịch thương mại và/hoặc sử dụng phần mềm đặc biệt nhằm đảm bảo thực hiện các giao dịch mà Khách hàng không thật sự tham gia;
1.8.2. sử dụng các công cụ lướt web ẩn danh (anonymizer) và phần mềm khác để đảm bảo tình trạng ẩn danh của Khách hàng và che dấu địa chỉ IP thực sự của thiết bị Khách hàng;
1.8.3. sử dụng các dịch vụ của Công ty và/hoặc phần mềm của họ để thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lần nào hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch bất hợp pháp hoặc gian lận nào (bao gồm rửa tiền) theo pháp luật của quốc gia mà Khách hàng đang cư ngụ;
1.8.4. thực hiện hành động phối hợp với Khách hàng khác của Công ty gây nguy hại (thất thoát) cho Công ty và sử dụng các phương thức và phương tiện không công bằng và không trung thực để thực hiện giao dịch có lợi cho Công ty về mặt tài chính từ những hành động này.

1.9. Công ty có thể đề ra các giới hạn sau đây vào bất kỳ lúc nào đối với Khách hàng liên quan đến các điều kiện giao dịch sau đây:

1.9.1. giới hạn về số tiền giao dịch tối đa và tối thiểu trên từng tài sản;
1.9.2. giới hạn về tổng số tiền/số lượng giao dịch của Khách hàng và/hoặc số lượng/số tiền giao dịch của Khách hàng trên từng tài sản qua một khoảng thời gian do Công ty đề ra (khoảng thời gian do Công ty đề ra);
1.9.3. giới hạn về tổng số tiền giao dịch được mở đồng thời bởi Khách hàng cả về tổng cộng và đối với từng Tài sản;
1.9.4. các giới hạn khác về bất kỳ điều khoản và điều kiện nào theo quyết định của Công ty.

2.1. Khách hàng và Công ty sẽ tương tác bằng cách trao đổi thông điệp: yêu cầu, xác nhận, báo cáo, v.v. Mọi thông điệp được tạo ra bởi Khách hàng, gửi đến Khách hàng và chuyển đến Khách hàng duy nhất qua trạm giao dịch. Trong các trường hợp ngoại lệ,thông điệp có thể được trao đổi qua điện thoại thông qua hỗ trợ khách hàng .

2.2. Mọi thông điệp được gửi đến Công ty thông qua trạm giao dịch được ủy quyền sử dụng thông tin đăng nhập và mật khẩu của Khách hàng được xem là do Khách hàng gửi.

2.3. Thời gian xử lý yêu cầu và lệnh tùy thuộc vào chất lượng kết nối giữa trạm giao dịch của Khách hàng và Máy chủ Công ty và trên thị trường hiện tại đối với tài sản. Trong điều kiện thị trường thông thường, các yêu cầu hoặc lệnh của Khách hàng thường được xử lý trong vòng 0–4 giây. Trong điều kiện thị trường bất thường, Công ty có thể tăng thời gian xử lý yêu cầu và lệnh của khách hàng..

2.4. Máy chủ Công ty có thể từ chối yêu cầu và/hoặc lệnh của Khách hàng trong những trường hợp sau:
– nếu Khách hàng gửi yêu cầu trước khi nhận được chào giá đầu tiên bởi trạm giao dịch khi thị trường hoặc phiên giao dịch mở;
– nếu Khách hàng không có đủ tiền để mở vị trí mới;
– nếu điều kiện thị trường không bình thường;
– trong các trường hợp khác mà Công ty có thể tùy ý quyết định.

3.1. Giao dịch được thực hiện khi Khách hàng và Công ty thống nhất về các điều kiện giao dịch quan trọng. Thỏa thuận đạt được bằng cách trao đổi thông điệp như yêu cầu thực hiện giao dịch và xác nhận giao dịch. Các điều khoản sau đây trong Quy định trình bày thủ tục thống nhất về các điều kiện quan trọng để đóng giao dịch.

3.2. Trước khi thực hiện giao dịch, Khách hàng sẽ chọn các điều kiện giao dịch thương mại (giao dịch) quan trọng sau đây:
• tài sản;
• chiều hướng giá cả;
• số tiền giao dịch;
• thời gian hết hạn quyền chọn;
• giá trị báo giá tài sản.

3.3. Sau khi chọn những điều kiện này, Khách hàng phải xem xét giá hiện tại của tài sản được chọn và tỷ lệ chi trả.

3.4. Để thực hiện giao dịch, Khách hàng gửi đến Công ty một yêu cầu thực hiện giao dịch có mọi điều kiện giao dịch quan trọng này, cả những điều kiện do Khách hàng chọn và những điều kiện do Công ty đề nghị. Yêu cầu được gửi đi từ trạm giao dịch bằng cách nhấn nút Tăng hoặc Giảm.

3.5. Nếu có kết nối internet ổn định giữa trạm giao dịch của Khách hàng và Máy chủ Công ty, yêu cầu thực hiện giao dịch sẽ đến Máy chủ Công ty, ở đó yêu cầu sẽ được kiểm tra về tính chính xác và phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại. Tiếp theo, yêu cầu được thực hiện hoặc hủy bỏ bởi máy chủ. Nếu giao dịch được thực hiện, số tiền giao dịch sẽ được ghi nợ từ số dư trong Tài khoản của Khách hàng. Không có tiền hoa hồng khi thực hiện giao dịch.

3.6. Yêu cầu thực hiện giao dịch có thể được hủy bỏ trong các trường hợp sau: • số tiền giao dịch lớn hơn số dư trong tài khoản của Khách hàng;
• thời gian chấp nhận giao dịch đã hết;
• thời gian giao dịch đối với tài sản đã chọn đã qua;
• tỷ giá tài sản thay đổi đáng kể từ khi Khách hàng gửi yêu cầu đến khi Máy chủ Công ty xử lý;
• trong các trường hợp khác mà Công ty có thể tùy ý quyết định;
• trong những trường hợp ngoại lệ được trình bày dưới đây.

3.7. Máy chủ Công ty gửi thông điệp kèm theo kết quả của yêu cầu đóng giao dịch sớm đến trạm giao dịch của Khách hàng. Nếu có kết nối internet ổn định giữa trạm giao dịch của Khách hàng và Máy chủ Công ty, thông điệp kèm theo kết quả hoàn thành yêu cầu thực hiện giao dịch sẽ được hiển thị trên trạm giao dịch của Khách hàng. Nếu giao dịch được hoàn thành, Khách hàng sẽ nhìn thấy đồ thị xác nhận trong trạm giao dịch, và thông tin về giao dịch sẽ xuất hiện trong phần Giao dịch của tôi trong trạm giao dịch. Nếu giao dịch bị hủy, Khách hàng sẽ nhìn thấy thông điệp lỗi.

3.8. Nếu sau khi gửi yêu cầu thực hiện giao dịch mà Khách hàng không nhận được đồ thị xác nhận giao dịch hoặc thông tin về giao dịch mới trong phần Giao dịch của tôi trong trạm giao dịch trong thời gian hợp lý hoặc nhận được thông điệp lỗi, Khách hàng không thể chắc chắn là giao dịch được thực hiện hay hủy bỏ. Để tìm hiểu tình trạng của giao dịch, Khách hàng phải liên hệ với phòng hỗ trợ khách hàng.

3.9. Khách hàng không thể hủy yêu cầu thực hiện giao dịch sau khi yêu cầu đã được gửi đến máy chủ Công ty.

3.10. Thông tin về tỷ lệ chi trả được đăng tải công khai trên trang web của Công ty mang tính ước chừng. Công ty không có nghĩa vụ thực hiện giao dịch với các tỷ lệ chi trả được đăng trên trang web. Thông tin chính xác về tỷ lệ chi trả được hiển thị cho Khách hàng trên trạm giao dịch sau khi họ chọn các điều kiện cần thiết của giao dịch, nhưng trước khi Khách hàng xác nhận giao dịch.

4.1. Giao dịch được đóng tự động khi hết thời gian quyền chọn. Khi giao dịch được đóng, số tiền thanh toán quyền chọn được tính toán, số tiền thanh toán được thêm vào số dư trong tài khoản của Khách hàng và giao dịch biến mất khỏi cửa sổ với giao dịch mới trên trạm giao dịch.

4.2. Nếu giao dịch đóng khi hết hạn quyền chọn, thanh toán quyền chọn sẽ được tính toán như sau. Nếu khi hết hạn quyền chọn, quyền chọn sinh lãi, số tiền thanh toán sẽ là S*K/100, trong đó S là số tiền giao dịch và K là tỷ lệ chi trả cho giao dịch theo hình thức tỷ lệ phần trăm. Nếu khi hết hạn quyền chọn, quyền chọn không sinh lãi, số tiền bằng không. Quyền chọn sinh lãi trong những trường hợp sau:
a) Quyền chọn với hướng thay đổi giá Tăng, nếu giá của tài sản được giao dịch vào lúc đó trên mức giao dịch đích;
b) Quyền chọn với hướng thay đổi giá Giảm, nếu giá của tài sản được giao dịch vào lúc đó dưới mức giao dịch đích; Trong tất cả các trường hợp khác, quyền chọn không sinh lãi.

4.3. Đối với các quyền chọn với loại tài sản giao dịch là Cặp tiền tệ, Khách hàng có thể tùy ý đóng giao dịch sớm trước khi hết hạn quyền chọn nếu Công ty có khả năng về kỹ thuật và có kết nối Internet ổn định giữa trạm giao dịch của Khách hàng và Máy chủ Công ty.

4.4. Việc đóng giao dịch sớm đòi hỏi phải có sự chấp thuận về các điều kiện cần thiết để đóng giao dịch giữa Công ty và Khách hàng. Thỏa thuận đạt được bằng cách trao đổi thông điệp như yêu cầu thực hiện giao dịch và xác nhận giao dịch. Các điều khoản sau đây trong Quy định trình bày thủ tục thống nhất về các điều kiện quan trọng để đóng giao dịch.

4.5. Để đóng giao dịch, Khách hàng chọn giao dịch muốn đóng trong phần Giao dịch của tôi và nhấn nút đóng giao dịch. Sau đó, Khách hàng xem lại các điều kiện đóng giao dịch cần thiết đối với giao dịch mở đã chọn– số tiền chi trả để đóng giao dịch sớm.

4.6. Nếu Khách hàng đồng ý với số tiền chi trả để đóng giao dịch sớm và muốn đóng giao dịch trước khi hết hạn quyền chọn, họ sẽ gửi cho Công ty xác nhận đóng giao dịch sớm kèm theo số nhận dạng của giao dịch và số tiền chi trả để đóng giao dịch sớm. Yêu cầu sẽ được gửi đi tại trạm giao dịch bằng cách nhấn nút Đóng hoặc Bán.

3.5. Nếu Công ty có khả năng kỹ thuật và có kết nối internet ổn định giữa trạm giao dịch của Khách hàng và Máy chủ Công ty, yêu cầu đóng giao dịch sớm sẽ đến Máy chủ Công ty, ở đó yêu cầu sẽ được kiểm tra về tính chính xác và phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại. Tiếp theo, yêu cầu được thực hiện hoặc hủy bỏ bởi máy chủ. Nếu giao dịch được đóng, số tiền chi trả sẽ được thêm vào số dư trong Tài khoản của Khách hàng. Không có tiền hoa hồng khi đóng giao dịch sớm.

4.8. Yêu cầu đóng giao dịch sớm có thể được hủy bỏ trong các trường hợp sau:
• thời gian đóng giao dịch sớm đã hết; • giá của tài sản thay đổi đáng kể từ khi yêu cầu được gửi đi cho đến khi được xử lý bởi máy chủ; • trong những trường hợp khác mà Công ty có thể tùy ý quyết định; • trong những trường hợp ngoại lệ được trình bày dưới đây.

4.9. Máy chủ Công ty gửi thông điệp kèm theo kết quả của yêu cầu đóng giao dịch sớm đến trạm giao dịch của Khách hàng. Nếu có kết nối internet ổn định giữa trạm giao dịch của Khách hàng và Máy chủ Công ty, yêu cầu thực hiện giao dịch sẽ đến Máy chủ Công ty, ở đó yêu cầu sẽ được kiểm tra về tính chính xác và phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại. Nếu giao dịch được hoàn thành, Khách hàng sẽ nhìn thấy đồ thị xác nhận đóng giao dịch, và thông tin về giao dịch sẽ xuất hiện trong phần Giao dịch của tôi trong trạm giao dịch. Nếu giao dịch bị hủy, Khách hàng sẽ nhìn thấy thông điệp lỗi.

4.10. Nếu sau khi gửi yêu cầu đóng giao dịch sớm mà Khách hàng không nhận được xác nhận giao dịch hoặc thông điệp lỗi trong thời gian hợp lý, Khách hàng không thể chắc chắn là giao dịch được đóng hoặc việc đóng giao dịch bị hủy. Để tìm hiểu tình trạng của giao dịch, Khách hàng phải liên hệ với phòng hỗ trợ khách hàng.

4.11. Khách hàng không thể hủy yêu cầu đóng giao dịch sớm sau khi yêu cầu đã được gửi đến máy chủ Công ty.

4.12. Thông tin về mức chi trả để đóng giao dịch sớm được đăng tải công khai trên trang web của Công ty mang tính ước chừng. Thông tin chính xác về số tiền chi trả được hiển thị cho Khách hàng trên trạm giao dịch nếu giao dịch được chọn để đóng sớm.

5.1. Công ty đã đề ra lịch giao dịch, nghĩa là thời gian có thể thực hiện và đóng giao dịch riêng biệt cho từng tài sản.

5.2. Thông tin về thời gian giao dịch được đăng tải trên trang web của Công ty và công khai cho công chúng mang tính ước chừng. Công ty có toàn quyền thay đổi giờ giao dịch.

6.1. Trong trường hợp ngoại lệ với các điều kiện thị trường bất thường, Công ty có thể thực hiện các giao dịch thương mại khác với những giao dịch được trình bày trong Quy định này.

6.2. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm:
6.2.1. Thị trường chậm – thị trường mà trong thời gian dài, chào giá đến trạm giao dịch không thường xuyên như trong điều kiện thị trường bình thường. Theo lệ thường, điều kiện thị trường này thường là ngày lễ Giáng Sinh và ngày lễ quốc gia ở các nước mà tài sản bắt nguồn.
6.2.2. Thị trường nhanh – thị trường mà giá cả thay đổi đáng kể trong thời gian ngắn. Thường tình huống này có thể liên quan đến các tin tức kinh tế quan trọng và những sự kiện đặc biệt:
a) công bố các chỉ báo kinh tế vĩ mô cơ bản có mức độ ảnh hưởng đến thị trường tài chính cao;
b) thông báo về quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương;
c) bài diễn văn của các giám đốc ngân hàng trung ương, người đứng đầu tiểu bang, bộ trưởng tài chính, giám đốc công ty và sàn giao dịch chứng khoán, v.v.
d) những can thiệp tiền tệ của các tổ chức chính quyền;
e) tấn công khủng bố và thảm họa thiên nhiên trên quy mô cả nước;
f) bùng phát chiến tranh, hành động quân sự, náo động dân sự;
g) các sự kiện bất khả kháng về chính trị: từ chức, bổ nhiệm, bầu chọn những người đại diện trong các cơ quan chính phủ và giám đốc các công ty.

6.3. Trong những tình huống đặc biệt, Công ty sẽ cố gắng thực hiện các giao dịch thương mại như trong điều kiện thông thường, nhưng vẫn có quyền:
a) Giảm tỷ lệ chi trả;
b) Hủy các yêu cầu thực hiện; đóng giao dịch sớm, hủy các giao dịch đã thực hiện trước đó và hủy kết quả tài chính của các giao dịch đã thực hiện trước đó;
c) Giới hạn số lượng yêu cầu từ một Khách hàng trong khoảng thời gian nhất định;
d) Giới hạn thời gian hết hạn quyền chọn khả dụng;
e) Tạm thời ngưng giao dịch trong các loại tài sản nhất định;
f) Đình chỉ toàn bộ các giao dịch thương mại.